Samråd för ändring av detaljplan.

Från. Hyresgästföreningen
Till.
Samhällsbyggnadsnämnden
191 86 Sollentuna

Sollentuna den 23 oktober 2020

Samråd för ändring av detaljplan för bostäder, Skinnaråsvägen och Annerovägen, Rotfrukten 2, Rotebro – dnr 2019/0115 SHBN
Hyresgästföreningen Sollentuna vill på uppdrag av alla berörda boende framföra gemensamma synpunkter på föreslagen förändring av detaljplanen för Rotfrukten 2 i Rotebro.
Inledningsvis så anser vi att det är bra att kommunen ser till att det byggs fler bostäder, vilket det råder en stor brist på i Sollentuna. Speciellt att det byggs hyresrätter, vilket det råder en minst sagt skriande brist på. Dock är vi tyvärr oeniga om val av område/plats.
Området Skinnaråsvägen, Annerovägen är ett mycket fint exempel på en blandning av hyresrätter, bostadsrätter, radhus, samfällighet, förskola, skog, strand, mångfald mm i en naturskön miljö.
Detaljplaneförslaget innebär tyvärr en förstöring av vårt områdes miljö och mångfald, en negativ påverkan på en lugn plats med mer trafik, större trafik av människor som överbefolkar en lugn plats mm som arkitekter skriver. De fördelar vi fann en gång i tiden vid vårt val av boende i området förstörs med detta.
Att förtäta med ett högt torn, ett så kallat lägenhetstorn mitt i vår natursköna miljö är en arkitektonisk-, miljömässig-, social avvikelse-skandal.

Marken
Vi har en uppfattning om att det måste finnas mycket bättre mark för Sollentunahem att bygga på än Rotfrukten 2. Enligt stadsplan numera detaljplan för Skinnaråsen, Rotsundagård, Rotebro nr 319 som vann laga kraft 1986 står att läsa;
” för aktuellt nytt bostadshus är marken planlagd för ändamål samlingslokaler i ett plan. Marken skall vara tillgänglig för allmän gångtrafik. Intilliggande bostäder är planerade för maximalt tre respektive 5 våningar.” Varför gäller inte detta längre? Vad är motivet till förändring? Vi vill att kommunen redovisar de korrekta motiven till den föreslägna förändringen.
Det planerade projektet innebär tyvärr att man avser riva befintliga byggnader, i det här fallet vår förskola. Detta är inte acceptabelt av väldigt många skäl. Vilket vi återkommer till längre ner.
Någon markundersökning av området har inte redovisats. Det som redovisats i underlaget är Rotvältan 1, och denna är inte gällande för Rotfrukten 2 . Finns det ingen för det föreslagna området? Om inte så varför?
Vi känner till om hög radonhalt, normalt för Sollentuna kommun, men hur påverkar radonhalten befintliga byggnader vid eventuella markarbeten?  Men vi vet också att berg även finns varför sprängningar måste utföras i närheten till våra befintliga fastigheter, risker med detta har ej redovisats. Med tanke på markens beskaffenhet i området oroas vi för påverkan på våra fastigheter vid sprängarbeten.

Den planerade fastigheten
Kommunen säger; ”Den nya byggnaden ska utformas med särskild hänsyn till omgivningen…höga byggnader för att markera viktiga platser” Hur gör man det med ett 16 våningshus? Ett sådant hus passar inte in i vår befintliga miljö anser vi, vilket är väl så viktigt. Det finns ingen fastighetsbeklädnad eller kulör som på något vis kan få ett 16 våningshus att passa in tätt i vårt område.
Vi undrar varför planerades inte detta in i Sollentuna centrum? Anser Sollentuna centrum i sammanhanget är betydligt viktigare plats än Rotsunda. Det skulle ju byggas ett än högre lägenhetstorn på platsen för Sollentunamässan. Det blev tydligen så dyrt, och dyra hyror att det inte ”gick att räkna hem”. Vad är skillnaden med Rotfrukten 2.

Trygghet
I kommunens underlag sägs;…… ”medföra att området upplevs som tryggare och mer levande samtidigt som kollektivtrafikunderlaget och underlaget för eventuella  verksamheter i området förstärks… då förskoleverksamhetens befintliga lokaler rivs kommer detta innebära sämre tillgänglighet”
Våra frågor till kommunen är på vilket sätt förstärks underlaget för eventuella verksamheter i vårt område, och på vilket sätt skall vårt område upplevas tryggare med anledning av lägenhetstornet Den ökning av antalet boende är inte heller av den volymen som skulle öka turtätheten som underförstått antyds. Räknat med SL kalkylmodell är denna antydning inte korrekt.  Vi ser alla dessa välformulerade ord som ord utan större substans. Snarare ser vi i vårt boende att vi upplever vårt boende i stället blir mer obekvämt, otryggt och att otrivsel skapas. Vi undrar varför vill kommunen det?

Förskoleverksamhet
Sollentuna kommun har enligt planförslaget planer på att förstöra en levande, föredömlig och pedagogisk förskola, ett föräldrakooperativ, och borde därför ta till sig nedanstående information. På gården kan man vissa dagar se stafflier uppställda och barnen är då konstnärer. Vid olika idrottsengagemang tex vid  OS och VM kan barnen träna höjdhopp eller andra grenar. Vissa tillfällen har de en liten orkester som spelar och barnen dansar och sjunger.  Det finns många fruktträd på gården som tillvaratas.  Barnen sitter ofta ute och äter, även vid dåligt väder eftersom det finns tak att vara under. Skogen är full med kottar och grenar som går att göra mycket roliga saker med.
Dessutom finns det insekter, ekorrar och mångfald av fåglar som är en evig källa för nyfikna levande barn.
På sommaren badar barnen i badbaljor och skrattar och stänker vatten på varandra
Emellanåt är hela området fullt med föräldrar som är tillsammans med personal och barnen. Hur ska de framgent få plats att röra sig och leka med barnen vid besök på förskolan?
Föräldrakooperativet är förmodligen den barnvänligaste förskola som finns i kommunen.
Använd i stället denna förskola som en förebild vad man kan åstadkomma.
De politiker som raserar denna förskola har tydligen ingen kunskap/ uppfattning om vad som är bra för barn och föräldrar eller negligerar det.
Att förstöra förskolans utrymme, plats och miljö är en total felbedömning.
Hur kan kommunen tro att genom att riva deras förskola barnen får samma upplevelse, pedagogik, utveckling mm i nedre botten på ett hyreshus.
Även om man erbjuder förskolan att få vara kvar i den nya byggnaden, så har man förstört förskolan. Vi önskar att alla förskolor skulle ha denna stora gård som de har. Sen har vi ekorrar som utnyttjar deras träd. Vore väldigt tråkigt om de försvann. Jag tycker att det var jättebra att man inte klippte rent utanför förskolans staket då vi fick tillbaka fjärilar.
Vi vet av erfarenhet att förskolor placerade i bostadshus inte är någon bra idé. Hur man än vrider och vänder på det så upplever många hyresgäster det som störande med förskoleverksamhet i en bostadsfastighet. Det här handlar inte bara om de som bor i våningen ovanför en förskola, utan hela fastigheten. Här måste kommunen hitta en annan lösning.
Med andra ord rör inte vår förskola!

 Närmiljön
Sammanfattande kommentarer från hyresgäster/boende i området
För 16 år sedan flyttade vi från ett parhus i Norrviken till Skinnaråsvägen 5. Vi valde mellan flera lägenheter o fastnade för denna pga dess fina läge o ljus. Just detta med naturen runt omkring uppskattade vi mycket. Lägenheten har stora fönster med mycket ljusinsläpp mot förskolan o skogen på Annerovägen”. Vi boende trivs fantastiskt bra med våra lägenheter och Sollentunahem.” Men med ert förslag på ett 16 vån hus raseras allt detta fina.
1/ Huset kommer alldeles för nära. Skämmer området, Förstör, förskönar inte. Insyn i alla våra fönster. Blir mycket mörkare i lägenheten. Kommer bara vara några meter emellan.
2/ Vi sitter vid köksfönstret/sovrumsfönster o tänker att hur kan ni bara komma på att bygga detta hus här, så nära oss och förstöra för oss. Vi tycker att detta förslag är ogenomtänkt av kommunen.  Om kommunen ändå tänker bygga varför inte flytta det norrut mot vägen. Kommunen kallar det ju Rotsundaport. Nog kan vi tänka oss en sån ”port” om politikerna nu vill ha ett monument, för då syns ju porten bättre för de som kommer på vägen och inte ligga mitt inne i vårt område och förstöra vårt boende miljö.
3/ Vi har också många olika fåglar här som vi vill fortsätta att ha kvar. Bygger man ett nytt bostadshus så försvinner mycket av deras miljö. För oss som bor här är det som att bo på landet fast man inte gör det. Vi vill inte att detta förstörs. Vi tror heller inte att de som har sina fönster åt denna byggnad vill titta rakt in till grannen eller ha flera som tittar in hos oss när vi inte haft det tidigare. Vi är rädda om mångfalden i vårt område.

Störningar vid bygge
Känt är att det oftast råder stora problem vid förtätningsbyggande. Vi har upplevt detta en gång tidigare då skolan nära oss (Rotvältan 1) byggdes ut. Mycket trafik på gångvägarna då hantverkarbilarna körde förbi porten i hög hastighet o bara 1 meter från porten. Parkerade på alla gräsmattor o använde även dessa som toalett. För att inte tala om allt damm och hög ljudnivå som blir vid byggnation. Vi kunde inte ha våra fönster öppna. Och nu föreslås detta komma oss ännu närmare.
Ett annat exempel i närtid är kvarteret Esset på Ribbings väg i Edsberg. Det största problemet för hyresgästerna där är ett stort underskott på information.
Och många mycket allvarliga störningar. Väl dokumenterat i lokala massmedia.
När det gäller hyresgästernas upplevelser, beskrivs av dem som har mejlat Sollentunahem utan tillstymmelse till återkoppling, så är det saker som Manfred Holmelin ”inte känner till” och hänvisar till Caroline de Wendel som är Sollentunahems projektledare för bygget. Caroline de Wendel vägrar emellertid att svara på frågor, och hänvisar i stället upprepade gånger via mejl tillbaka ”till vd Manfred Holmelin som är presstalesperson”. Vad har vi att förvänta oss i projektet i vårt område? När vi boende inte ser några som helst fördelar med planeringen Rotstocken 2 utan tvärt om att det leder till försämring av vår miljö så visst måste kommunen förstå att vi boende reagerar negativt av dessa fakta/erfarenheter.

Trafik i området
Det berörda området är redan idag ganska starkt trafikerat. Inte minst Bollstanäsvägen. Det är önskvärt att trafikmängden inte ökar i området. Även detta talar för att kommunen ska bygga på annan mark än Rotfrukten 2.
Parkeringar
Enligt detaljplanen så ska befintliga parkeringsplatser och garage täcka behovet även för de planerade husen. Även om det inte finns med i detaljplanen, så vill vi bestämt avråda från att ändra densamma så att underjordiska parkeringsgarage byggs under fastigheterna. Detta skulle fördyra produktionen avsevärt, med onödigt höga boendekostnader som följd. Enligt plan används 0,9 bilar/lgh. Så ser det inte ut i dag en yrkesverksam familj har 2,0 bilar

Sammanfattning
Vi avvisar detaljplanändringen som den ser ut i dag. Skälen till detta är;

 • Några motiv till ändringen sen stadsplan/översiktsplan 1986 har ej redovisats. Vi kan ej instämma i er skrivning ”Planunderlaget bedöms vara förenligt med de huvudsakliga intentionerna i översiktsplanen.”
 • Vad menas med ”bekräfta befintliga bostäder” i kungörelsen?
  Vi som bor har inget problem med det i ordets mening, har kommunen? Vänligen förklara. För vi kan inte nu ge ett svar på detta.
 • Vi läser och hör många fagra ord och påståenden i vårt underlag, men de upplevs tyvärr bara som ord utan större substans. Det beskrivs förbättringar, kollektivtrafik, näringsverksamhet, trygghet mm men när var hur redovisas inte.
 • Boende i området vill ej ha en miljöförsämring eller ändring till det sämre i sin miljö vi värnar om vår mångfald. Å ena sidan planteras på Rotsunda ängar av kommunen för mångfalden små ängar för insekter, nu gör en annan organisation tvärt om i vårt område med denna plan.
 • Påståendet att tryggheten i området ökas som förespeglas i underlaget, är föga trovärdigt för något om hur, detta redovisas inte på något sätt.
 • Någon ökad turtäthet i kollektivtrafiken som antyds är ej korrekt.
 • Ej heller redovisats på vilket sätt underlaget för verksamheter i området förstärks.
 • Ej redovisat på vilket sätt hur vårt område upplevs tryggare med planändringen.
  • Vi vet att förskolor placerade i bostadshus är ingen bra ide. Kvalitetsmässigt går det inte att jämföra dagens förskola med flyttning in i ett hyreshus med de problem och upplevda konflikter och störningar som uppstår.
  • Nedläggning av förskolan. Planen redovisar ingen garanti för en förskola enbart möjlighet.
  • Området blir mer levande skrivs, hur blir det så…..

  Slutord
  Det vi anfört är de boendes, hyresgästernas, bostadsrättsinnehavares, radhusägares, mfl. uppfattningar, förtvivlan. Det är så många påståenden om denna planändring från kommunen i sin information till oss vi inte funnit förståeliga.
  I det skriande behov vi har av lägenhetsboenden i kommunen så upplever vi kommunens planering som ett hån mot de bostadssökande.
  Till detta tillkommer hyresgästförenings förvåning över att kommunen ej ser till att deras eget ägna företag Sollentunahem ges möjlighet att bygga bostäder så att innevånare unga som gamla med normala inkomster har råd att bo.
  Hela Sverige står inför den största bostadsutmaningen på årtionden. 240 av landets 290 kommuner har ett underskott på bostäder. Kommunen har som alla andra kommuner i landet enligt lag ett bostadsförsörjningsansvar. Det går bygga mer och billigare så att människor med normala inkomster har någonstans att bo, men var finns den viljan. Den framlagda planändringen verkar i en helt annan riktning.

  Med Vänlig Hälsning
  Styrelsen
  Hyresgästföreningen Sollentuna

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *